MEMBER LOGIN
 


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
   

• Καταστατικό

 

• Κώδικας Δεοντολογίας

 

   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με έδρα τη Λευκωσία ο οποίος θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.


ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται ο Σύνδεσμος είναι  οι ακόλουθοι:

α.         Η παρoχή οργανωτικού σχήματος στα Μέλη του, η προαγωγή και υποστήριξη των συμφερόντων των Μελών του, η προστασία της επαγγελματικής ηθικής και  η προστασία της  φήμης των Μελών του υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

β.         Η μελέτη ζητημάτων, η παρακολούθηση και εισήγηση νομοθετικών μέτρων που επηρεάζουν τα συμφέροντα του επαγγέλματος και των Μελών του, καθώς επίσης η αντιπροσώπευση των Μελών του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής όπως και η υποβολή προς τα Σώματα αυτά, αναφορών, αιτήσεων και υπομνημάτων.

γ.         Η διατήρηση καλών σχέσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( στο εξής το «Χ.Α.Κ.» ) με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με το Κυπριακό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο και με άλλους αρμόδιους φορείς.

δ.         Η διατήρηση σχέσεων με Διεθνή Χρηματιστήρια και άλλους συναφείς Συνδέσμους και Οργανισμούς .

ε.         Η διοργάνωση διασκέψεων, συγκεντρώσεων, διαλέξεων και άλλων μαζικών εκδηλώσεων με στόχο την επιμόρφωση των Μελών του, η αποστολή χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και γενικά με την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

στ.       Η προώθηση της μελέτης θεμάτων σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες και η χορήγηση προς επίτευξη του σκοπού αυτού υποτροφιών, επάθλων, αμοιβών ή άλλων διακρίσεων, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα καθορίζονται από καιρού εις καιρό.

ζ.         Να δανείζεται χρηματικά ποσά με ή χωρίς την επιβάρυνση ολόκληρης ή μέρους της περιουσίας του Συνδέσμου.

η.         Η δημιουργία βιβλιοθήκης προς χρήση από τα Μέλη του ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, η συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Μελών του Συνδέσμου.

θ.         Να προβαίνει σε δωρεές ή εισφορές για δημόσιους, εκπαιδευτικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς. 


ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

α.         Να αποστέλλει υπομνήματα προς την Κυβέρνηση, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς, Τοπικές Αρχές και γενικά κάθε φορέα, νομικό ή/ και φυσικό πρόσωπο.

β.         Να εκδίδει φυλλάδια, εφημερίδες ή/ και περιοδικό, να δημοσιεύει και δημοσιοποιεί τα προβλήματα, αιτήματα και δραστηριότητες του Συνδέσμου.

γ.         Να οργανώνει επαγγελματικές, καλλιτεχνικές, ανθρωπιστικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, επιμορφωτικές, ενημερωτικές και άλλες μαζικές εκδηλώσεις προς εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

δ.         Να συνεργάζεται με οργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό που μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

ε.         Δημιουργία πόρων από συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις κ.λ.π.

στ.       Η με απόφαση της Γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου απόκτηση ή/ και διάθεση ακίνητης περιουσίας δια αγοράς, πώλησης, δωρεάς ή/ και άλλως πως.

ζ.         Σύναψη δανείων από νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς εξυπηρετικών των σκοπών του Συνδέσμου.

η.         Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει σκόπιμο η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

θ.         Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου ως μέσο προστασίας και διατήρησης της επαγγελματικής ηθικής και φήμης των Μελών του Συνδέσμου.


ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ

α.         Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι άδειας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δυνάμει του περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου, όπως δύναται να τροποποιηθεί και/ ή αντιμετωπισθεί.

β.         Νοείται ότι Ε.Π.Ε.Υ. η οποία επιθυμεί να καταστεί Μέλος του Συνδέσμου οφείλει να υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχει καταβάλει το νενομισμένο δικαίωμα εγγραφής.  Περαιτέρω νοείται ότι Ε.Π.Ε.Υ. η οποία ήταν Μέλος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου γίνεται αυτόματα Μέλος του Συνδέσμου εφόσον  δώσει γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο.

γ.         Το κάθε Μέλος θα ορίζει τον εκπρόσωπο του στο Σύνδεσμο και θα κοινοποιεί το διορισμό του γραπτώς προς το Συμβούλιο. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι στέλεχος της Ε.Π.Ε.Υ. με βάση το Άρθρο 14(2) του περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου 148(Ι) του 2002 όπως έχει τροποποιηθεί, ή οποιοδήποτε πιστοποιημένο στέλεχος, με βάση τη Γνωστοποίηση του υπουργού Οικονομικών για τη διαδικασία πιστοποίησης στελεχών και υπαλλήλων Κ.Ε.Π.Ε.Υ.. Ο διορισμός κάθε εκπροσώπου θα είναι για περίοδο τριών (3) ετών.

            Νοείται ότι οι εκπρόσωποι των Μελών με το διορισμό τους θα δεσμεύουν απόλυτα τα Μέλη που εκπροσωπούν και κάθε Μέλος δεσμεύεται να επικυρώνει οποιαδήποτε πράξη ή δήλωση του εκάστοτε εκπροσώπου του, σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του Συνδέσμου.

            Περαιτέρω νοείται ότι ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του εκπροσώπου, το Μέλος οφείλει να κοινοποιήσει γραπτώς στο Σύνδεσμο τον εκπρόσωπο του για τα επόμενα τρία χρόνια.

            Σε περίπτωση που εκπρόσωπος παύσει να εργοδοτείται από το Μέλος, το Μέλος οφείλει το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την παύση του εκπροσώπου να κοινοποιήσει τον αντικαταστάτη, του οποίου ο διορισμός θα ισχύει μέχρι το τέλος της θητείας του εκπροσώπου που αντικαταστάθηκε.

            Τα Μέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν τον  πρώτο εκπρόσωπο τους το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία σύστασης του Συνδέσμου και η θητεία τους θα λήγει την 31.12.2007.


ΑΡΘΡΟ 5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ

Έκαστο Μέλος θα δικαιούται να κατέχει Πιστοποιητικό Μέλους που θα φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Όλα τα πιστοποιητικά που θα εκδώσει ο Σύνδεσμος θα παραμένουν περιουσία του Συνδέσμου, ο δε κάτοχος τέτοιου πιστοποιητικού υποχρεούται δυνάμει του παρόντος Καταστατικού να επιστρέψει το πιστοποιητικό στο Σύνδεσμο ταυτόχρονα με την παύση του από Μέλος του Συνδέσμου.


ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από:

α.         Τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των Μελών όπως ορίζονται από το Καταστατικό ή από τη Γενική Συνέλευση.
β.         Εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις από Μέλη ή μη του Συνδέσμου.
γ.         Δωρεές και κληροδοτήσεις.
δ.         Εισπράξεις από διάφορες δραστηριότητες, εκδηλώσεις ή/ και υπηρεσίες.


ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α.         Κάθε Μέλος υποχρεούται στην καταβολή (α) του εφ’ άπαξ ποσού των Λ.Κ.250. για την εγγραφή του ως Μέλος του Συνδέσμου και (β) της ετήσιας συνδρομής την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό εις καιρό  ήθελε καθορίσει ως συνδρομή για την κάλυψη όλων των αναγκαίων υποχρεώσεων, λειτουργιών και άλλων εξόδων του Συνδέσμου.

β.         Το Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του, κατόπιν αίτησης Μέλους να ελαττώσει την ετήσια συνδρομή  αυτού του Μέλους,  ή να το απαλλάξει τελείως από την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής.

γ.         Όλες οι συνδρομές είναι πληρωτέες κατά την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους.


ΑΡΘΡ0 8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε Μέλος έχει καθήκον να παρέχει προς το Συμβούλιο κάθε εύλογη πληροφορία σχετικά με τη διεύθυνση και το εγγεγραμμένο γραφείο του για σκοπούς του παρόντος άρθρου.


ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

α.         Υποχρεώσεις

Κάθε Μέλος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται στις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου, στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να εκπληρώνει ανελλιπώς τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.

β.         Δικαιώματα

Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφ’ όσον έχει πληρώσει τις συνδρομές του και να λαμβάνει μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου.

γ.         Διαγραφή Μέλους

Μέλος του Συνδέσμου διαγράφεται αν:

 1. Καθυστερεί να πληρώσει τις συνδρομές του για περίοδο πέραν των τριών μηνών.
 2. Δεν τηρεί τις πρόνοιες του Καταστατικού του Συνδέσμου, τις πρόνοιες του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού του Συνδέσμου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Η διαγραφή Μέλους για καθυστέρηση πληρωμής της συνδρομής του πέραν των τριών μηνών γίνεται με κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η διαγραφή μέλους για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (ii) και (iii) ανωτέρω, γίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
 5. Με την παραίτηση του Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.
 6. Με  απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσμου.
 7. Εάν παύσει να είναι Ε.Π.Ε.Υ.

δ.         Επανεγγραφή Μέλους

Μέλος που διαγράφτηκε μπορεί να επανεγγραφεί:

 1. εφ’ όσον πληρώσει τις καθυστερημένες συνδρομές του, εάν διαγράφτηκε για το λόγο αυτό.
 2. εάν δώσει εξηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εξηγήσεις αυτές γίνουν αποδεκτές από Γενική Συνέλευση, εάν διαγράφτηκε για έναν από τους λόγους της παραγράφου 9(γ)(ii)(iii) και (v) ανωτέρω και εφ’ όσον τακτοποιήσει τις οποιεσδήποτε οικονομικές οφειλές του προς το Σύνδεσμο.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΜΕΛΟΥΣ

Εάν οποιοδήποτε Μέλος καταδικασθεί τελεσίδικα για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή προβεί σε πράξεις ατιμωτικής  κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, φύσης, αμέσως παύει να είναι Μέλος του Συνδέσμου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποκαταστήσει το Μέλος αυτό κατά την απόλυτη κρίση του.

 
ΑΡΘΡΟ 11

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Οποιοδήποτε Μέλος δύναται να υποβάλει την παραίτηση του από Μέλος του Συνδέσμου με την αποστολή γραπτής γνωστοποίησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Γενικού Γραμματέα,  το οποίο δεν έχει δικαίωμα άρνησης της παραίτησης του Μέλους.
Νοείται ότι το Μέλος θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τη ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Περαιτέρω νοείται ότι οποιοδήποτε Μέλος παραιτηθεί μετά την πρώτη ημέρα του Φεβρουαρίου θα είναι υπεύθυνο για τη συνδρομή την οποία οφείλει σε σχέση με εκείνο το έτος . 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα κύρια όργανα του Συνδέσμου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.


AΡΘΡΟ 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(A)       ΓΕΝΙΚΑ

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και δύο Συμβούλους.  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο οι εκπρόσωποι των Μελών.  Κανένας εκπρόσωπος Μέλους δύναται να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερες των δυο συνεχών θητειών.  Τουλάχιστον δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να προέρχονται από Τράπεζα που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή θυγατρική της, εκ των οποίων η μία να είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  Τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να προέρχονται από Κ.Ε.Π.Ε.Υ μη Τράπεζα ή θυγατρική της, εκ των οποίων η μία να είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και τουλάχιστον δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχονται από Ε.Π.Ε.Υ της αλλοδαπής.  Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από πλευράς Ε.Π.Ε.Υ της αλλοδαπής για υποβολή υποψηφιότητας, ή μέχρι να υπάρξει ενδιαφέρον, οι θέσεις θα πληρώνονται από εκπροσώπους Μελών των άλλων κατηγοριών με μόνο κριτήριο τον ανώτατο αριθμό ψήφων που θα συγκεντρώσουν.

Σε περίπτωση που ο εκλελεγμένος Πρόεδρος προέρχεται από Μέλος τράπεζας Ε.Π.Ε.Υ., η θυγατρικής της, τότε ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει να προέρχεται από Μέλος που δεν είναι τράπεζα Ε.Π.Ε.Υ. ή θυγατρική και αντιστρόφως.
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου Τράπεζα σημαίνει ίδρυμα που παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ως επίσης το Μέλος εκείνο στο οποίο συμμετέχει Τράπεζα άμεσα ή έμμεσα στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο του με ποσοστό πέραν του 25%.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με κοινή ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση.

Υποψηφιότητες τίθενται γραπτώς με γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο από Μέλη του Συνδέσμου τουλάχιστο επτά μέρες  προ της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αλλά όχι πέραν των 21 ημερών .

Μετά την εκλογή των επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εκλεγέντα μέλη οφείλουν να καταρτισθούν σε σώμα στην πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να λάβει χώρα εντός 15 ημερών από τη ημερομηνία εκλογής.

Σε περίπτωση παραιτήσεως 5 μελών και άνω του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε γίνονται εντός χρονικής περιόδου τουλάχιστον 1 μηνός εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αναπληρωματικών εκλογών και πάλι διεξάγονται εντός χρονικής περιόδου 1 μηνός.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:

– Πρόεδρος                                         ---------------------
– Αντιπρόεδρος                                   ---------------------
– Γενικός Γραμματέας                         ---------------------
– Οργανωτικός Γραμματέας                ---------------------
– Ταμίας                                              ---------------------
– Σύμβουλος                                       ---------------------
– Σύμβουλος                                       ---------------------

(Β)       ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Ι)        Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες του Συνδέσμου, να συνάπτει δάνεια και να επιβαρύνει ή υποθηκεύει την περιουσία του ή μέρος αυτής, ως ασφάλεια για οποιοδήποτε χρέος.

(ΙΙ)       Το Συμβούλιο δύναται να καταβάλει τις δαπάνες για την ίδρυση και εγγραφή του Συνδέσμου και να ασκεί όλες τις εξουσίες του Συνδέσμου εξαιρουμένων όμως εκείνων των οποίων δυνάμει του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού πρέπει να ασκούνται από Γενική Συνέλευση. Κανένας κανονισμός που θεσπίζεται από το Σύνδεσμο δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου .

(ΙΙΙ)      Το Συμβούλιο θα έχει και τις ακόλουθες ειδικές εξουσίες και καθήκοντα:

-        Δύναται να φέρει ενώπιον Γενικής Συνέλευσης οποιοδήποτε θέμα το οποίο θεωρεί ουσιώδες για τον Σύνδεσμο ή για τους σκοπούς του ή για τα συμφέροντα του ή το οποίο επηρεάζει τα συμφέροντα του Χρηματιστηριακού επαγγέλματος  και να προβαίνει σε οποιαδήποτε σχετική σύσταση την οποία θεωρεί ορθή.

 1. Δύναται να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο δυνατό να τεθεί ενώπιον του ως θέμα που επηρεάζει το Σύνδεσμο ή τη διαγωγή οποιουδήποτε Μέλους του Συνδέσμου ή του εκπροσώπου του, που επηρεάζει την επαγγελματική θέση του Μέλους ή τη φήμη του Συνδέσμου.
 2. Δύναται, τηρουμένων των όρων του παρόντος Καταστατικού, να διορίζει ή απολύει τα μέλη οποιασδήποτε επιτροπής.

-        Δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ως υπαλλήλους του Συνδέσμου για τέτοια περίοδο και υπό τέτοιους όρους, όπως ήθελε θεωρήσει πρέπον και δύναται να ανακαλέσει οποιοδήποτε τέτοιο διορισμό ή να τροποποιήσει τους όρους εργοδότησης ως ήθελε θεωρήσει πρέπον.

 1. Θα μεριμνά ώστε να τηρούνται πρακτικά όλων των εργασιών του Συνδέσμου.

Γ.         ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Α)       ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

(Ι)     Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

(ΙΙ)    Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλη την αλληλογραφία και έγγραφα του Συνδέσμου.

(ΙΙΙ)   Έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ΙV)   Αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο δικαστικά και εξωδικαστικά και γενικά ενώπιον κάθε δημόσιας και άλλης Αρχής.

 1. Δίδει γραπτές εντολές μαζί με τον Ταμία προς το λογιστήριο του Κ.Ε.Β.Ε. για πληρωμές πέραν των Λ.Κ.50.-.

 

(VI)   Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα  τις Γενικές Συνελεύσεις.

(VII)  Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου, αυτόν αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου τον αναπληροί ο Γενικός Γραμματέας.

(Β)       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αναπληροί σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

(Γ)       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

(Ι)     Είναι υπεύθυνος για την σύγκληση μαζί με τον Πρόεδρο των Γενικών Συνελεύσεων.
(ΙΙ)    Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων.
(ΙΙΙ)   Ετοιμάζει τα έγγραφα και αλληλογραφία του Συνδέσμου και υπογράφει αυτά μαζί με τον Πρόεδρο.
(ΙV)   Φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
(V)    Τηρεί Μητρώο Μελών όπου καταγράφονται τα ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα στοιχεία των Μελών του Συνδέσμου καθώς και την ημερομηνία εγγραφής, διαγραφής, παραίτησης και επανεγγραφής των Μελών καθώς και την ημερομηνία εξόφλησης των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

 1. Αναπληροί τον Πρόεδρο απουσιάζοντος ή κωλυομένου του Αντιπροέδρου.

(Δ)       ΤΑΜΙΑΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Συνδέσμου.

(II)    Έχει την ευθύνη είσπραξης όλων των εσόδων του Συνδέσμου και  την ευθύνη όλων των πληρωμών που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(III)   Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου στις Συνελεύσεις.

(IV)   Μεριμνά για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων για όλες τις εισπράξεις και εισφορές.

(V)    Μεριμνά για την τήρηση όλων των απαιτούμενων λογιστικών βιβλίων για την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου.

(VI)   Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία ή έγγραφα του Συνδέσμου απουσιάζοντος ή κωλυομένου του Γραμματέα.

(E)       ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Συνδέσμου, τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και την προσέλευση νέων μελών στο Σύνδεσμο.

(ΣΤ)     ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εκτελούν επιμέρους καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ.         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να υλοποιηθεί θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα, απουσιαζόντων ή κωλυομένων αυτών, του Αντιπροέδρου και Ταμία αντίστοιχα.

Ε.         ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που Μέλος του Συνδέσμου ή/ και το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/ και της Γενικής Συνέλευσης ή/ και του Καταστατικού, το 1/3 πλέον 1 των εκπροσώπων των Μελών (αναγομένων των κλασματικών υπολοίπων στην πλησιέστερη μονάδα), δικαιούνται με επιστολή τους προς το Γενικό Γραμματέα να ζητήσουν σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός 10 ημερών, για να εξετασθεί συγκεκριμένη καταγγελία για μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παύσης μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ.      ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ
 
Το αξίωμα του Συμβούλου κενώνεται αν ο Σύμβουλος:

 1. παύει να είναι Σύμβουλος δυνάμει του προηγούμενου άρθρου
 2. κηρύσσεται σε πτώχευση
 3. καθίσταται διανοητικά ασθενής
 4. παραιτείται από το αξίωμα του
 5. απουσιάσει από τρεις συνεχής συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς εύλογη αιτία
 6. αν παύσει να είναι πιστοποιημένο στέλεχος ή υπάλληλος σύμφωνα με τον περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμο 148(Ι) του 2002 ως έχει τροποποιηθεί
 7. αν το Μέλος το οποίο εκπροσωπεί παύει να είναι Ε.Π.Ε.Υ.

Περαιτέρω, το αξίωμα του Συμβούλου κενώνεται αν εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης του Μέλους του ο οποίου ο Σύμβουλος είναι εκπρόσωπος.

Ζ.      ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί ή παύεται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο μέλος προς αντικατάσταση του (το οποίο πρέπει να έχει  θέσει την υποψηφιότητα του) τουλάχιστον επτά μέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης.

Η.     ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται για τη διεκπεραίωση της εργασίας του, να αναβάλλει και να διακανονίζει τις συνεδρίες του ως ήθελε κρίνει ορθό, νοουμένου ότι θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε διμηνία. Εάν οποιοδήποτε μέλος, οποτεδήποτε, ζητήσει σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να το πράξει.
Οποιαδήποτε ζητήματα εγείρονται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου επιλύονται με ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. Δεν είναι αναγκαίο να δίδεται γνωστοποίηση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου προς οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου το οποίο κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει εκτός Κύπρου.

Οι εκάστοτε αμέσως πρώην Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου θα είναι ex officio μέλη του Συμβουλίου και θα δικαιούνται να λαμβάνουν γνωστοποιήσεις για τις  συνεδρίες του Συμβουλίου, να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

Θ.        ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η αναγκαία απαρτία για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Συμβουλίου δύναται να ορίζεται από το Συμβούλιο και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου καθορισμού θα είναι τρεις (3).

Ι.          ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει ο Πρόεδρος και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας αμφοτέρων ο προεδρεύων θα εκλέγεται μεταξύ των παρόντων μελών.

Κ.        ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγγραφη απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι έγκυρη έως να είχε εγκριθεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε δεόντως.


ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα παρουσίας και ψήφου σε Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη έχουν όλα τα ενεργά Μέλη του Συνδέσμου που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

 

(Α)       ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο. Νοείται ότι εφ’ όσον το Συμβούλιο καλέσει την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυση του Συνδέσμου, δεν υποχρεούται να τη συγκαλέσει εντός του έτους της ιδρύσεως του ή εντός του επόμενου έτους. 
Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα εξής :

 1. Απολογισμός πεπραγμένων μέσω της Ετήσιας Εκθέσεως του Συμβουλίου.
 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον η θητεία του έχει λήξει.
 3. Προγραμματισμό δράσης ως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
 4. Οιονδήποτε άλλο θέμα το οποίο αναγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση καθώς και οιονδήποτε άλλο θέμα για το οποίο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
 5. Θα επιλαμβάνεται των Ετήσιων λογαριασμών.
 6. Διορισμός Ελεγκτών για το επόμενο έτος και έγκριση της αμοιβής τους.
 7. Διορισμός Νομικών Συμβούλων για το επόμενο έτος και έγκριση της αμοιβής τους.
 8. Θα επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού δυνατό να τεθεί προ της Γενικής Συνέλευσης από το Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε Μέλος ως διαλαμβάνεται πιο κάτω.

 

Θέμα δύναται να τεθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης όχι μόνο κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου αλλά και εάν υποβληθεί πρόταση από Μέλος που υποστηρίζεται εγγράφως από τουλάχιστον δύο άλλα Μέλη με έγγραφη γνωστοποίηση που να καθορίζει το θέμα και η οποία θα δοθεί στο Γενικό Γραμματέα τουλάχιστον 14 μέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

(Β)       ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός για θέματα για τα οποία το παρόν Καταστατικό προνοεί διαφορετικά, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων Μελών με δικαίωμα ψήφου.
(Γ)       ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλεύση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

(i)    οποτεδήποτε κρίνει ότι είναι ορθό
(ii)  κατόπιν έγγραφης αίτησης υπογραμμένης από το 1/5 πλέον 1 τουλάχιστον των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (αναγομένων των κλασματικών υπολοίπων στην πλησιέστερη μονάδα).

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα τα οποία τα Μέλη ζητούν να συζητήσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 21 ημερών από τη μέρα λήψης της αίτησης. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο παραλείψει να το κάνει, οι αιτούντες τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δύνανται οι ίδιοι να συγκαλέσουν Συνέλευση μετά την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Οι αποφάσεις στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνονται στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

 

(Δ)       ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται με έγγραφη γνωστοποίηση 21 ημερών ενώ οποιαδήποτε άλλη συνέλευση του Συνδέσμου, θα συγκαλείται με έγγραφη γνωστοποίηση 14 ημερών.

Η ημέρα κατά την οποία λαμβάνεται η γνωστοποίηση ή θεωρείται ότι έχει ληφθεί η γνωστοποίηση, όπως και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της Συνέλευσης δεν θα λογίζονται. Η γνωστοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας (special business) να καθορίζει τη φύση της εργασίας.

Νοείται ότι η Συνέλευση του Συνδέσμου ανεξαρτήτως του ότι αυτή συγκαλείται με γνωστοποίηση μικρότερη της καθορισμένης στον παρόντα κανονισμό, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως συγκληθεί εάν :

 1. σε περίπτωση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι παρόντα το σύνολο των Μελών που δικαιούνται να παραστούν σε αυτή και  να ψηφίσουν, και
 2. σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Συνέλευσης είναι παρών το 95% των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν σε αυτή.

Τυχόν παράλειψη επίδοσης γνωστοποίησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ή η μή λήψη γνωστοποίησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προς/ από οποιοδήποτε Μέλος δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της Συνέλευσης αυτής.
(Ε)       ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3  πλέον 1 των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (αναγομένων των κλασματικών υπολοίπων στην πλησιέστερη μονάδα).

(ΣΤ)     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Εάν απουσιάζουν αμφότεροι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας και των τριών πιο πάνω αξιωματούχων, Πρόεδρος της Συνέλευσης θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι σε περίπτωση Συνέλευσης κατά την οποία θα διεξαχθούν εκλογές  θα προεδρεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλέγεται από την Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη. Η Επιτροπή θα καταρτίζεται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή της και θα διαλύεται με τη λήξη της Εκλογικής Συνέλευσης.

(Ζ)       ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εάν εντός μισής ώρας από την καθορισθείσα ώρα της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία και εάν η Συνέλευση έχει συγκληθεί μετά από αίτηση για σύγκληση, θα διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια μέρα  του επόμενου δεκαπενθημέρου κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, ή όπως άλλως καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο σε περίπτωση αναβολής θα επιδίδει προς όλα τα Μέλη ειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημέρες προηγουμένως σχετικά με το χρόνο, την ώρα και τον τόπο που θα λάβει χώρα η Συνέλευση. Εάν στην εξ αναβολής Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία εντός μισής ώρα από την καθορισμένη, τα παρόντα Μέλη, νοουμένου ότι ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος των πέντε θα αποτελούν απαρτία.

Ο Πρόεδρος δύναται με τη συγκατάθεση  οποιασδήποτε Συνέλευσης  στην οποία υπάρχει απαρτία, να αναβάλει τη  Συνέλευση, άλλα στην εξ’ αναβολής Συνέλευση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη εργασία πλην εκείνης που παρέμεινε εκκρεμής στη Συνέλευση από την οποία προήλθε η αναβολή.

Σε περίπτωση όπου η Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, θα δίδεται γνωστοποίηση της αναβληθείσας Συνέλευσης όπως στην περίπτωση σύγκλησης της αρχικής Συνέλευσης.


(Η)       ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγγραφη απόφαση που υπογράφεται από όλα τα Μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, θα είναι εξίσου ισχυρή και έγκυρη ως εάν αυτή λήφθηκε σε Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε δεόντως.

(Θ)       ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Σε οποιαδήποτε  Γενική Συνέλευση εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ζητείται ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου από τον Πρόεδρο ή τουλάχιστον από τρία Μέλη που παρίστανται προσωπικώς ή δια πληρεξουσίου, δήλωση του Προέδρου ότι οποιαδήποτε απόφαση έχει εγκριθεί με την ανάταση των χεριών ή ότι έχει εγκριθεί παμψηφεί ή με πλειοψηφία ή ότι απερρίφθη και που καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών του Συνδέσμου, θα αποτελεί αμάχητο μαρτυρία του γεγονότος.

Ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου η οποία έχει ζητηθεί δεόντως θα διεξάγεται με τρόπο που θα υποδεικνύει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, το αποτέλεσμα δε της ψηφοφορίας θα θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση της Συνέλευσης για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

Μέλος που έχει δικαίωμα να ψηφίσει και το οποίο παρίσταται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση δύναται να αρνηθεί να ψηφίσει επί οποιουδήποτε θέματος, αλλά δεν θα θεωρείται ότι απουσιάζει από τη Συνέλευση λόγω της αρνήσεως του αυτής.

Σε περίπτωση  ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίου οι ψήφοι δύνανται να δοθούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου.

 

(Ι)        ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ

Μέλος το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου δύναται να διορίζει πληρεξούσιο του οποιοδήποτε άλλο Μέλος το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου.
Νοείται ότι ουδέν Μέλος θα δικαιούται να ενεργεί για περισσότερα από δύο Μέλη.

Η πράξη διορισμού πληρεξουσίου για να είναι έγκυρη πρέπει να είναι γραπτή και να υπογράφεται από το πληρεξουσιοδοτών Μέλος, ή τον δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. To πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να κατατίθεται στο Σύνδεσμο ή οπού αλλού καθορίζεται, με τη γνωστοποίηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, όχι αργότερα των 48 ωρών από το χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης.

 


(Κ)       ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΨΗΦΩΝ

Ουδεμία ένσταση εγείρεται κατά του κύρους  οποιασδήποτε ψήφου, εκτός  κατά τη Συνέλευση στην οποία δόθηκε τέτοια ψήφος, ενώ ψήφος που δεν έχει ακυρωθεί θα είναι έγκυρη. Η Εφορευτική Επιτροπή της Συνέλευσης θα είναι ο μόνος και μοναδικός κριτής του κύρους εκάστης ψήφου η οποία δίδεται σε οποιαδήποτε Συνέλευση.

(Λ)       ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Κάθε εγγραφή στο Βιβλίο Πρακτικών των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων θα θεωρείται μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου ορθή καταχώρηση και συνεπώς ως αυθεντικό πρακτικό των πεπραγμένων υπό του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανακηρύξει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ως Επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου, νοουμένου ότι τηρεί  όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

(α)     Έχει τουλάχιστον 10 χρόνια πείρα στο τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

(β)     Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ ή του Συμβουλίου οποιουδήποτε από τους προηγουμένους Συνδέσμους Μελών ή/ και Χρηματιστών τουλάχιστον μία  φορά.

Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύναται ο Σύνδεσμος να ανακηρύξει ως Επίτιμους Προέδρους δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι τρεις.

Νοείται ότι ο Επίτιμος Πρόεδρος θα έχει δικαίωμα να παρίσταται στις Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχοντας δικαίωμα γνώμης χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου.

Περαιτέρω νοείται ότι το αξίωμα θα διατηρείται εφ’ όρου ζωής.

Επίτιμοι Πρόεδροι που έχουν ανακηρυχθεί από τους προηγούμενους Συνδέσμους Μελών ή/ και Χρηματιστών, νοείται ότι διατηρούν το αξίωμά τους και στον υφιστάμενο Σύνδεσμο.


ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζει Εκτελεστικό Γραμματέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών του Συνδέσμου και όχι μόνο, και του οποίου οι όροι εργασίας και καθήκοντα θα καθορίζονται δυνάμει σύμβασης.


ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος θα αντιπροσωπεύεται εξώδικα και δικαστικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, στην απουσία του ή και κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο, και στην απουσία ή/ και κωλυόμενου του Αντιπροέδρου από το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 18

ΕΛΕΓΧΟΣ

Θα διοριστεί ελεγκτής ή ελεγκτές.


ΑΡΘΡΟ 19


ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Το Συμβούλιο θα μεριμνά για τη τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων σε συνεργασία με το λογιστήριο του Κ.Ε.Β.Ε. αναφορικά με:

(α)      όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και δαπανούνται από το Σύνδεσμο μαζί με όλες τις λεπτομέρειες και δικαιολογητικά αυτών των εισπράξεων και δαπανών,

(β)      όλες τις πωλήσεις και αγορές από το Σύνδεσμο,

(γ)     το ενεργητικό και παθητικό του Συνδέσμου.

Δεν θα θεωρείται ότι τηρούνται τα κατάλληλα βιβλία εάν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά τα οποία είναι αναγκαία για να δίνουν αληθινή και πιστή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου και να επεξηγούν τις εργασίες του.


ΑΡΘΡΟ 20

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Α)       Το Συμβούλιο θα μεριμνά όπως καταρτίζονται και τίθενται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων, οι ισολογισμοί και οι εκθέσεις.

(Β)       Αντίγραφο έκαστου ισολογισμού το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται προς κάθε Μέλος όχι αργότερα των επτά ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 21

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

(Α)       Οποιοδήποτε Μέλος ή άλλο πρόσωπο θα δικαιούται να γνωστοποιεί στο Γραμματέα οποιαδήποτε γεγονότα ή στοιχεία σχετικά με την πράξη ή διαγωγή Μέλους ή εκπροσώπου αυτού, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ανάρμοστη προς την ιδιότητα του Μέλους ή εκπροσώπου αυτού, που θα μπορούσε να διασύρει τον Σύνδεσμο ή που να αντιβαίνει των προνοιών του Καταστατικού ή του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου. Σε τέτοια περίπτωση ο Γραμματέας υποχρεούται να θέτει τα γεγονότα ή τα στοιχεία αυτά ενώπιον του Συμβουλίου.

(Β)       Το Συμβούλιο κατά την επόμενη του συνεδρία θα παραπέμψει την καταγγελία σε Πειθαρχική Επιτροπή  η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, ένα εκ των οποίων θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι δεν εμπλέκονται στην καταγγελία.

(Γ)       Εάν μετά την εξέταση του παραπόνου η Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του Μέλους ή εκπροσώπου του, θα απορρίπτει το παράπονο και θα πληροφορεί εγγράφως το Συμβούλιο.

(Δ)       Εάν η Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίσει ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του Μέλους ή εκπροσώπου του,  θα διερευνά την υπόθεση και θα παρέχει στον παραπονούμενο και στο Μέλος, ή τον εκπρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει διατυπωθεί το παράπονο, εύλογη δυνατότητα να παρουσιασθεί ενώπιον της Επιτροπής είτε προσωπικώς είτε με δικηγόρο, ή άλλο Μέλος, ή να υποβάλει γραπτή αναφορά στην Επιτροπή.

(Ε)       Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού εξετάσει δεόντως οποιοδήποτε παράπονο εναντίον Μέλους ή εκπροσώπου αυτού, δύναται να απορρίψει το παράπονο και να αποφασίσει ό,τι: τηρουμένου του εδαφίου (ΣΤ) του παρόντος άρθρου, το Μέλος εναντίον του οποίου διατυπώθηκε καταγγελία, πρέπει να αποβληθεί από το Σύνδεσμο ή να στερηθεί της ιδιότητας του Μέλους ή του εκπροσώπου αυτού, για τέτοια περίοδο την οποία η Επιτροπή ήθελε κρίνει ορθή.


(ΣΤ)     Δεν θα λαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη απόφαση πλην απόφασης απόρριψης παραπόνου από την  Πειθαρχική  Επιτροπή, δυνάμει του εδαφίου (Ε) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν τουλάχιστον δύο από τα παρόντα μέλη ψηφίσουν υπέρ μιας τέτοιας άλλης απόφασης.

(Ζ)       Η απόφαση της Επιτροπής θα είναι τελική και θα διαβιβάζεται γραπτώς από το Συμβούλιο το οποίο θα πληροφορεί σχετικά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

(Η)       Σε περίπτωση αποβολής Μέλους από το Σύνδεσμο ή της προσωρινής στέρησης της ιδιότητας του ως Μέλους, ή σε περίπτωση που παύσει να είναι Μέλος του Συνδέσμου, θα πρέπει να παραδώσει το πιστοποιητικό Μέλους που κατέχει, στο Γενικό  Γραμματέα.

(Θ)       Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έπαυσε να είναι Μέλος του Συνδέσμου και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο στερήθηκε προσωρινά της ιδιότητας του Μέλους, δύναται κατόπιν αίτησης του προς επανεγγραφή, να γίνει  εκ νέου δεκτό υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως το Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει πρέπον.


ΑΡΘΡΟ 22

ΘΕΣΜΟΙ

(Α)       Το Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει θεσμούς οι οποίοι θα τίθενται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και θα αφορούν στη διεύθυνση του Συνδέσμου και στην καλύτερη λεπτομερή διεκπεραίωση των σκοπών του Συνδέσμου. Το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί αυτούς τους θεσμούς νοουμένου ότι δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου.

(Β)       Οποιοιδήποτε θεσμοί θεσπίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θα φέρουν την επίσημη σφραγίδα και δύνανται σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν από το Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών ή με έγγραφο που φέρει την επίσημη σφραγίδα του Συνδέσμου.

(Γ)       Όλοι οι θεσπιζόμενοι θεσμοί θα ισχύουν και θα είναι πλήρως δεσμευτικοί για όλα τα Μέλη.

(Δ)       Κανένας τέτοιος θεσμός δεν ακυρώνει, τροποποιεί ή μεταβάλλει οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται στο παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των θεσμών και του Καταστατικού οποιοσδήποτε τέτοιος θεσμός θα είναι άκυρος.

(Ε)       Οποιοσδήποτε θεσμός προνοεί οτιδήποτε για το οποίο σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό έπρεπε να γίνει πρόνοια για απόφαση του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση, θα είναι χωρίς έννομο αποτέλεσμα.


ΑΡΘΡΟ 23

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(Α)       Ο Σύνδεσμος μπορεί να επιδώσει γνωστοποίηση σε οποιοδήποτε Μέλος είτε δια χειρός, είτε δια ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεομοιότυπου, η οποία αποστέλλεται προς τα Μέλη τα οποία εμφανίζονται στο Μητρώο Μελών ως επίσης και στον εκάστοτε ελεγκτή του Συνδέσμου.

(Β)       Οποιαδήποτε γνωστοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ημέρα την οποία ταχυδρομήθηκε και ως απόδειξη της επίδοσης θα είναι αρκετό εάν αποδειχθεί ότι η επιστολή έφερε την ορθή διεύθυνση και ταχυδρομήθηκε με προπληρωμένα τέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση αρκεί το θέμα να αναφέρεται στην πρόσκληση. Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται η παρουσία περισσοτέρων από το 50% πλέον 1 των Μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρευρισκομένων.

Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση των σκοπών του παρόντος Καταστατικού απαιτείται η συναίνεση των ¾ του συνόλου των Μελών του Συνδέσμου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού και των Σκοπών ισχύει μόνο με την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Διάλυση του Συνδέσμου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση αρκεί το θέμα να αναφέρεται στην πρόσκληση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i)         Με απόφαση πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων.

(ii)        Με απόφαση του Δικαστηρίου:
(α)        αν οι σκοποί του παύουν να είναι εφικτοί
(β)        αν οι σκοποί του Συνδέσμου καταστούν παράνομοι ή αν οι σκοποί του διαφέρουν από τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε.

Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Συνδέσμου θα περιέρχεται σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα το οποίο θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όπως άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση αλλά σε καμιά περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των Μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύνδεσμος θα έχει έμβλημα και σφραγίδα με το όνομα του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 27

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του και τίθεται σε ισχύ από σήμερα  01/01/ 2005.Πίσω στην αρχή

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Προδιαγραφές και Κανονισμοί γενικής εφαρμογής

  • Γενικά

 

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ υποχρεούται να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πελατών της και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

β)   Η Ε.Π.Ε.Υ υποχρεούται να έχει και να μπορεί να ενεργοποιεί αποτελεσματικά μηχανισμούς και διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία και διεξαγωγή των εργασιών της, αλλά και εφεδρικούς μηχανισμούς και λειτουργίες, ούτως ώστε να μπορεί εντός λογικών πλαισίων να διασφαλίζει ότι οι επενδυτικές υπηρεσίες παρέχονται απρόσκοπτα.

γ)   Η Ε.Π.Ε.Υ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω των οποίων πραγματοποιεί επενδυτικές πράξεις είναι εξουσιοδοτημένα από την αρμόδια Αρχή.

  • Σύγκρουση Συμφερόντων και Κίνητρα

 

α)   Η Ε.Π.ΕΥ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτής και των πελατών της και μεταξύ των πελατών της. Η σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να τυγχάνει χειρισμού με τρόπο που να μην επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών.  Η ΕΠΕΥ οφείλει να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ανεξάρτητη πολιτική περιλαμβανομένων διαδικασιών στεγανοποίησης (Chinese Walls) όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

β)    Στις περιπτώσεις όπου οι συγκρούσεις συμφερόντων δεν δύναται να αποφευχθούν με τη λήψη λογικών μέτρων ή να τύχουν χειρισμού σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης και εάν η Ε.Π.Ε.Υ. είτε οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτή πρόσωπο, είναι πιθανόν να έχει άμεσα ή έμμεσα συγκρουόμενο συμφέρον με αυτό του πελάτη, η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να μην παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτη, εκτός εάν η Ε.Π.Ε.Υ. έχει ενημερώσει τον πελάτη εκ των προτέρων για τα οφέλη που πιθανό να προκύπτουν προς όφελος της Ε.Π.Ε.Υ. ή συνδεδεμένων με αυτή προσώπων, είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς (νοείται ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα πρέπει να ηχογραφείται από την Επιχείρηση) και ο πελάτης να συμφωνήσει να προχωρήσει  στη συναλλαγή με την Ε.Π.Ε.Υ.

1.3. Συμμόρφωση και Εσωτερικός Κανονισμός

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου η Επιχείρηση, τα μέλη του Συμβουλίου, οι Διευθυντές, τα πιστοποιημένα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι, ανά πάσα στιγμή να ενεργούν σύμφωνα με το καλώς νοούμενο συμφέρον των πελατών τους και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας επαρκή μέτρα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Π.Ε.Υ.

β)   Η Ε.Π.Ε.Υ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ενεργεί κατά παράβαση των Νόμων της Δημοκρατίας και του Εσωτερικού Κανονισμού και ότι η οργάνωση, η πολιτική και οι διαδικασίες που ακολουθεί είναι σύμφωνες με τους Νόμους της Δημοκρατίας και τον Εσωτερικό της Κανονισμό.

γ)   Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης πρέπει να κατέχουν τα ανάλογα προσόντα, τα κατάλληλα μέσα, την εξουσία και πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους.

δ)   Αναφορά των αποτελεσμάτων με τα ευρήματα του υπεύθυνου προσώπου πρέπει να δίδεται στη Διεύθυνση της Ε.Π.Ε.Υ και στους ελεγκτές της Επιχείρησης. Η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα και τα μέτρα που υιοθετεί προς εξυγίανση, στην αρμόδια Αρχή μία φορά ανά έτος.

  ε)   Οι διαδικασίες συμμόρφωσης πρέπει να προνοούν:

 • Τακτική επαλήθευση της επάρκειας των μέτρων για συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και τους Νόμους που αφορούν επενδυτικές υπηρεσίες,
 • Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης στους διάφορους τομείς εργασίας της Ε.Π.Ε.Υ. για προβλήματα που αφορούν στη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και τους Νόμους σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες.

 

στ) Η Ε.Π.Ε.Υ πρέπει να τηρεί αρχείο για λόγους εξακρίβωσης της απαραίτητης συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς και τους Νόμους για περίοδο 5 χρόνων για να είναι δυνατό για την αρμόδια Αρχή να επαληθεύει την συμμόρφωση της Ε.Π.Ε.Υ με τους Κανονισμούς και τους Νόμους.


ζ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να τηρεί αρχείο με τα παράπονα των πελατών της που σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και των μέτρων που εφαρμόστηκαν για επίλυση των προβλημάτων και πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να εξακριβώνει ότι τα παράπονα από πελάτες τυγχάνουν της δέουσας σημασίας και γίνονται ενέργειες προς επίλυση τους.

η)   Η Ε.Π.Ε.Υ Μέλος του Συνδέσμου Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να υιοθετήσει τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος δεσμεύει τα μέλη του Συμβουλίου, τους Διευθυντές, τα πιστοποιημένα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους.

 

 • Πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες
  • Βασικές προϋποθέσεις

 

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή και την ενδεικνυόμενη φροντίδα επιμέλειας κατά την διάρκεια της πληροφόρησης των πελατών της. Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει  τους πελάτες της σχετικά με οποιανδήποτε πληροφορία με τρόπο δίκαιο και κατανοητό και σε καμία περίπτωση η μεταβίβαση πληροφοριών να μην γίνεται παραπλανητικά.

β)   Η Ε.Π.Ε.Υ οφείλει να παρέχει στους πελάτες της κατά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες οι οποίες θα υποβοηθούν τους πελάτες να λαμβάνουν σωστά και ενημερωμένα τις οποιεσδήποτε επενδυτικές τους αποφάσεις.

γ)   Η Ε.Π.Ε.Υ οφείλει να πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες οι οποίες μεταβιβάζονται σε πελάτες είναι σαφής και κατανοητές. Το περιεχόμενο και ο σκοπός των πληροφοριών πρέπει να γίνονται εύκολα κατανοητά. Ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών απαγορεύεται να αποκρύπτει, να παραποιεί ή να υποβαθμίζει σημαντικές προειδοποιήσεις ή δηλώσεις που εμπεριέχονται ή αφορούν στις πληροφορίες οι οποίες αφορούν τον πελάτη.

δ)   Κατά τη μεταβίβαση πληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προνοείται ανωτέρω, η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:

 • Το πόσο επείγουσα είναι η κάθε περίπτωση.

 

 • Το χρόνο που χρειάζεται ο πελάτης για να αποφασίσει και να δράσει βάση της πληροφορίας που του μεταβιβάστηκε, και
 • Τους όρους της συμφωνίας που έχει με τον πελάτη.

2.3 Πληροφορίες που αφορούν τις Ε.Π.Ε.Υ.

α)   Πριν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών  η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να παρέχει επαρκής πληροφορίες για την Επιχείρηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

β)   Η Ε.Π.Ε.Υ υποχρεούται πριν από την έναρξη παροχής υπηρεσιών να μεταβιβάσει στον πελάτη τις εξής πληροφορίες:

 •         Την ταυτότητα της Ε.Π.Ε.Υ., τον Όμιλο στον οποίο ανήκει η Ε.Π.Ε.Υ., τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της,
 • Να αναφέρεται ότι η Ε.Π.Ε.Υ. είναι εγγεγραμμένη και εξουσιοδοτημένη και το όνομα της Αρχής από την οποία είναι εξουσιοδοτημένη,
 • Όπου προβλέπεται τέτοια διαδικασία, περιγραφή της διαδικασίας επίλυσης διαφορών μεταξύ των μερών,
 • Περίγραμμα της πολιτικής της Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με περιπτώσεις που υπάρχει ή πιθανόν να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Ε.Π.Ε.Υ και του πελάτη,
 • Τις ξένες γλώσσες με τις οποίες ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την Ε.Π.Ε.Υ.

 

  • Πληροφορίες ως προς τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις επενδυτικές υπηρεσίες.           

 

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να πληροφορεί τους πελάτες της για τα κύρια χαρακτηριστικά των επενδυτικών υπηρεσιών που προσφέρει και των χρηματο-οικονομικών μέσω που χρησιμοποιούνται.

Η Ε.Π.Ε.Υ υποχρεούται να εξηγεί αναλυτικά και με ακρίβεια όλες τις χρεώσεις  που αφορούν σε παρεχόμενες προς τον πελάτη υπηρεσίες της.

β)   Οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται στον πελάτη μπορούν να μεταβιβαστούν με τυποποιημένα έγγραφα τα οποία όμως πρέπει να περιέχουν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των μέσων και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου της φύσης της οικονομικής δέσμευσης και τους κινδύνους που μπορεί να εμπεριέχει η επενδυτική πράξη. Στην περίπτωση που η πράξη αφορά συναλλαγές σε παράγωγα, οι πληροφορίες προς τον πελάτη πρέπει να εμπεριέχουν και επεξήγηση των χαρακτηριστικών των παραγώγων και τον τρόπο εκτέλεσης της συναλλαγής.
 • Την τιμή, συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας, της αμοιβής και άλλων χρεώσεων σχετικών με τη συναλλαγή και την προσφερόμενη υπηρεσία.
 • Τον διακανονισμό ως προς την πληρωμή και την εκτέλεση της πράξης.
 • Λεπτομέρειες που αφορούν στην ακύρωση της πράξης.

 

γ)   Οι πληροφορίες που δίδονται στους πελάτες και αφορούν προμήθεια, αμοιβή και χρεώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Τη βάση ή το ποσό που αφορά τη χρέωση για τη συναλλαγή, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, με λεπτομερή ανάλυση όπου κρίνεται αναγκαίο, το ποσοστό, τη συχνότητα με την οποία εφαρμόζεται, οποιαδήποτε μέγιστη ή ελάχιστη αμοιβή, και στις περιπτώσεις όπου η αμοιβή ή η προμήθεια θα πληρωθεί σε ξένο νόμισμα, το σχετικό νόμισμα. 

 

 • Στις περιπτώσεις όπου θα υπάρξει εμπλοκή και άλλων Ε.Π.Ε.Υ. κατά την παροχή υπηρεσίας, υπολογισμό των περαιτέρω χρεώσεων που πιθανόν να επιβαρυνθεί ο πελάτης.

δ)   Η Ε.Π.Ε.Υ οφείλει να παρουσιάζει στον πελάτη ακριβή και επαρκή περιγραφή της επενδυτικής υπηρεσίας ή των προτεινόμενων συναλλαγών, χωρίς η Ε.Π.Ε.Υ. να τονίζει πέραν του δέοντος το πιθανό όφελος από επενδυτική υπηρεσία ή προτεινόμενη συναλλαγή. Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει επίσης να παρουσιάζει με τρόπο σαφή τους συνήθεις ή τυχόν ασυνήθεις επενδυτικούς κινδύνους της επενδυτικής υπηρεσίας ή της προτεινόμενης συναλλαγής. 

ε)   Οι πληροφορίες που αφορούν σε επενδυτικές υπηρεσίες δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις με τις οποίες να αφήνεται να νοηθεί σαφώς ή εμμέσως ότι η απόδοση από τις προσφερόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές είναι εγγυημένη.

στ) Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις του πελάτη, να κάνει ρητή μνεία ότι αυτές διαφοροποιούνται αναλόγως των ξεχωριστών περιστάσεων του και ότι σχετικές φορολογικές διατάξεις ενδέχεται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε στο μέλλον.

ζ)   Απαγορεύεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή προτεινόμενη συναλλαγή, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται στον πελάτη ότι τα στοιχεία και η απόδοση αναφέρονται στο παρελθόν και ότι δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη ή ασφαλή πηγή πληροφοριών ως προς την απόδοση της αντίστοιχης επενδυτικής υπηρεσίας ή προτεινόμενης συναλλαγής στο μέλλον.


η)   Η χρήση προσομοιωμένων αποδόσεων απαγορεύεται. Εάν οι πληροφορίες αφορούν πραγματικές αποδόσεις επενδυτικής υπηρεσίας που έγινε στο παρελθόν πρέπει:

 • να αναφέρεται η σχετική περίοδος που αφορά στην απόδοση και αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη του ενός έτους,

 

 • όταν η απόδοση αναφέρεται σε περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους αυτή να αναλύεται με τρόπο που να φανερώνει την απόδοση ανά έτος.
 • οι πληροφορίες για σκοπούς σύγκρισης να βασίζονται σε καθαρές αποδόσεις της σχετικής επενδυτικής πράξης και να αφαιρούνται από αυτή, η προμήθεια, η αμοιβή και οι χρεώσεις.  

 
θ)   Σε πληροφορίες για υπολογιζόμενες μελλοντικές αποδόσεις επενδυτικών υπηρεσιών ή προτεινόμενων συναλλαγών πρέπει ρητώς να γίνεται μνεία ότι πρόκειται για προβλέψεις. Τέτοιες προβλέψεις πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικές και ρεαλιστικές υποθέσεις.

ι)    Όλοι οι υπολογισμοί, προβλέψεις ή υποσχέσεις που περιέχονται στις πληροφορίες για επενδυτικές υπηρεσίες ή προτεινόμενες συναλλαγές πρέπει ρητώς να αναφέρουν τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται και πρέπει να είναι σχετικές και να μην παραπλανούν τον πελάτη.

κ)   Οι πληροφορίες που εμπεριέχουν συγκρίσεις πρέπει να είναι σαφής και να μην παραπλανούν, πρέπει να είναι βασισμένες σε αναγνωρίσιμες πηγές, να παρουσιάζονται με ισοζυγισμένο τρόπο και να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα έτσι ώστε να μην γίνεται απόκρυψη γεγονότων τα οποία είναι σημαντικά για τη συγκεκριμένη σύγκριση.

 

2.5.Προειδοποιήσεις για Επενδυτικούς Κινδύνους

      α)   Η Ε.Π.Ε.Υ υποχρεούται να παρέχει στους πελάτες της έκθεση με ρητές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα, την επενδυτική υπηρεσία ή με την προτεινόμενη συναλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώση και  πείρα του πελάτη.

      β)   Οι προειδοποιήσεις επενδυτικών κινδύνων πρέπει να τονίζονται και να μην αποκρύπτονται με οποιονδήποτε τρόπο.


      γ)   Οι προειδοποιήσεις κινδύνων που αφορούν παράγωγα πρέπει να αναφέρουν ότι η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται υπόκειται σε μεγάλες και απότομες πτώσεις. Όπου υπάρχει η πιθανότητα ο πελάτης να χάσει κεφάλαιο μεγαλύτερο από αυτό που επένδυσε πρέπει να του δίνεται ρητή προειδοποίηση.

 

2.6.Ενημέρωση Πελατών

      α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να εξασφαλίζει τη σωστή ενημέρωση των πελατών της όσων αφορά βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτέλεση των εντολών του.

      β)   Όπου η Ε.Π.Ε.Υ. κατέχει ή διακινεί πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία των πελατών της πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εκτός από τον δικαιούχο πελάτη. Η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να εξασφαλίζει ότι:

 • θα γίνονται το συντομότερο οι εγγραφές ή οι διαδικαστικές πράξεις για τον προσδιορισμό του δικαιούχου των κινητών περιουσιών που βρίσκονται στην κατοχή της ή που διακινούνται από αυτή,
 • θα τηρούνται λογαριασμοί αξιών και μετρητών ανά πελάτη της και θα ενημερώνονται αμέσως ως προς οποιαδήποτε μεταβολή,
 • θα είναι ασφαλής ο διαχωρισμός των πάσης φύσης περιουσιακών στοιχείων του πελάτη τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της Επιχείρησης,
 • δεν θα διενεργούνται συναλλαγές ή άλλες πράξεις οι οποίες η Επιχείρηση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι αποβλέπουν στη στρέβλωση της αγοράς των κινητών αξιών, βασίζονται σε εσωτερική πληροφόρηση κατά παράβαση σχετικών διατάξεων ή, με άλλο τρόπο, στρέφονται κατά της αξιοπιστίας ή της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς των κινητών αξιών.

 

γ)   Όχι αργότερα από μια εργάσιμη μέρα από την εκτέλεση της συναλλαγής, η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να αποστείλει στον πελάτη της σημείωμα (contract note or confirmation notice) το οποίο να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το όνομα της Ε.Π.Ε.Υ.,
 • το όνομα και τον αριθμό του λογαριασμού του πελάτη,
 • την ημερομηνία και την ώρα της εκτέλεσης της εντολής,
 • τον τύπο της συναλλαγής (π.χ αγορά, πώληση, εγγραφή κτλ)
 • τα χρηματοοικονομικά μέσα και την ποσότητα που αφορούσαν τη συναλλαγή,
 • κατά πόσο το άλλο μέρος είναι η ίδια η Ε.Π.Ε.Υ ή άλλο σχετιζόμενο με αυτή πρόσωπο
 • την προμήθεια, την αμοιβή και τις χρεώσεις και
 • το χρονικό όριο και την διαδικασία για ολοκλήρωση της συναλλαγής.

δ)   Η Ε.Π.Ε.Υ πρέπει να πληροφορεί τον πελάτη εάν η εντολή του δεν εκτελέστηκε κατά την εργάσιμη μέρα κατά την οποία ο πελάτης έδωσε την εντολή.

ε)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη άμεσα εάν προτίθεται να αρνηθεί ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει την εντολή του.

στ) Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να αποστέλλει τουλάχιστο μια φορά ανά έτος ή όπως αυτό συμφωνηθεί με τον πελάτη, κατάσταση με τα πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία του πελάτη τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ή διακινούνται από την Ε.Π.Ε.Υ. εκ μέρους του. Η κατάσταση που θα αποστέλλεται πρέπει επίσης:

 • να αναφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη τα οποία έχουν ενεχυριαστεί (PLEDGED) προς όφελος της Ε.Π.Ε.Υ ή άλλα τρίτα μέρη,
 • να αναφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη τα οποία έχουν δανειστεί (LENT)
 • να περιέχει αναλυτική κίνηση των κεφαλαίων του πελάτη.

 

3.   Πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη και το καθήκον επιμέλειας 

3.1. Πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη

α)   Πριν από την παροχή για πρώτη φορά επενδυτικών υπηρεσιών προς πελάτη και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης, η Ε.Π.Ε.Υ.  πρέπει να έχει στην κατοχή της έγγραφα τα οποία επαρκώς να πιστοποιούν την ταυτότητα του πελάτη τους καθώς και την ταυτότητα και τη νομική ιδιότητα οποιουδήποτε αντιπροσώπου του πελάτη.

      Περαιτέρω η Ε.Π.Ε.Υ. πριν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς τον πελάτη για πρώτη φορά,  πρέπει να έχει στην κατοχή της πληροφορίες που θα τη βοηθούν να κρίνει το κατά πόσο το είδος της επενδυτική υπηρεσίας που επιθυμεί ο πελάτης είναι το κατάλληλο για τον ίδιο.

β)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να πιστοποιεί την ταυτότητα του πελάτη όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία αλλά και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  που αφορούν στην αποτροπή της χρησιμοποίησης του οικονομικού συστήματος για ξέπλυμα χρημάτων. Μέχρι την πλήρη εξακρίβωση των στοιχείων του πελάτη η Ε.Π.Ε.Υ. απαγορεύεται να παρέχει οποιανδήποτε επενδυτική υπηρεσία στον εν λόγω πελάτη. 

γ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να έχει στην κατοχή της στοιχεία ως προς τη γνώση και την πείρα του πελάτη στον επενδυτικό τομέα, τους επενδυτικούς στόχους και το ύψος κινδύνου το οποίο είναι πρόθυμος ο πελάτης να δεχτεί.

δ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. μπορεί να βασιστεί σε πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο πελάτης εκτός αν αυτές είναι εξ’ αντικειμένου λανθασμένες, ανεπαρκείς, ή αν η Ε.Π.Ε.Υ. κρίνει ότι είναι ανακριβείς.

ε)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να αναθεωρεί κατά διαστήματα τα στοιχεία που αφορούν τον πελάτη και να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη, την οικονομική κατάσταση και ιδιότητα του ιδίου ή του αντιπροσώπου του. Αν η Ε.Π.Ε.Υ. λάβει γνώση μεγάλης αλλαγής στα στοιχεία που κατέχει για τον πελάτη, οφείλει να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.

Στ) Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη ότι τυχόν άρνηση του να δώσει ορθές πληροφορίες στην Ε.Π.Ε.Υ. πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της εταιρείας να λειτουργήσει προς όφελος του πελάτη.

3.2.Καθήκον επιμέλειας προς τον πελάτη

α)   Όταν η Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επενδυτική συμβουλή στον πελάτη, πρέπει εύλογα να πιστεύει, έχοντας γνώση των πληροφοριών που κατέχει για τον πελάτη, ότι η συμβουλή είναι κατάλληλη για τον πελάτη. Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη για τους λόγους που πιστεύει ότι η συγκεκριμένη επενδυτική συμβουλή που παρέχει στον πελάτη είναι η κατάλληλη για εκείνον.

β)   Προτού η Ε.Π.Ε.Υ. αποδεχτεί εντολή από πελάτη πρέπει πρώτα να λαμβάνει όλα τα λογικά μέτρα για να εξακριβώνει ότι η εν λόγω εντολή είναι η κατάλληλη για τον πελάτη βάση των πληροφοριών που κατέχει η Ε.Π.Ε.Υ, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών οι οποίες ήλθαν σε γνώση της μέσα από την σχέση με τον πελάτη.

γ)   Η Ε.Π.Ε.Υ οφείλει να λαμβάνει λογικά μέτρα με τα οποία να εξακριβώνει ότι ο πελάτης έχει τους οικονομικούς πόρους που να εξασφαλίζουν τη διευθέτηση της προτεινόμενης συναλλαγής.

δ)   Όπου η Ε.Π.Ε.Υ. λαμβάνει εντολή για συναλλαγή, η οποία υπό το φως των πληροφοριών που κατέχει για τον πελάτη κρίνει ότι δεν είναι η κατάλληλη για τον εν λόγω πελάτη, υποχρεούται να παρέχει συμβουλή προς τον πελάτη αναλόγως και να παρέχει τις πρέπουσες πληροφορίες που αφορούν την επενδυτική συναλλαγή, εφιστώντας την προσοχή του στους αναλαμβανόμενους κινδύνους, το κόστος και την ρευστότητα της επένδυσης. Η Ε.Π.Ε.Υ. μπορεί να εκτελέσει την εντολή μόνο και όταν ο πελάτης επιβεβαιώσει την πρόθεση του να προχωρήσει πάραυτα γραπτώς ή τηλεφωνικώς και να επιβεβαιώνει ότι έχει πληροφορηθεί για τους πιθανούς κινδύνους.

4. Συμφωνίες με πελάτες

4.1.Βασικές Συμφωνίες με πελάτες

      α)   Πριν από την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής υπηρεσίας, η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνίας με τον πελάτη η οποία να εμπεριέχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχονται, και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν στην εκτέλεση της συμφωνίας.

      β)   Η συμφωνία πρέπει να είναι σαφής και εύκολα κατανοητή από τον πελάτη.

      γ)   Η συμφωνία πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το όνομα, την ταυτότητα, την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο των μερών,
 • τα ονόματα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να αντιπροσωπεύουν τον πελάτη για τους σκοπούς της συμφωνίας, κατά κύριο λόγο τα ονόματα των φυσικών προσώπων που θα αντιπροσωπεύουν πελάτη ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο,
 • τους γενικούς όρους υπό τους οποίους διεξάγει τις εργασίες της η Ε.Π.Ε.Υ. και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους συμφωνηθούν μεταξύ της Ε.Π.Ε.Υ. και του πελάτη,
 • γενική περιγραφή των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχονται από την Ε.Π.Ε.Υ. και τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία πιθανόν να αφορούν την κάθε υπηρεσία,
 • τους τύπους εντολών και οδηγιών που μπορεί να δώσει ο πελάτης και τους  εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους ο πελάτης μπορεί να δίνει εντολές,
 • τις πληροφορίες που θα δίδονται από την Ε.Π.Ε.Υ. στον πελάτη και αφορούν στην εκτέλεση των υπηρεσιών, τον τύπο, το μέσο και τη συχνότητα των πληροφοριών που θα δίδονται,
 • λεπτομέρειες που αφορούν στην αμοιβή της Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή των επενδυτικών της υπηρεσιών και τον τρόπο αποπληρωμής,
 • το όνομα της Αρχής από την οποία είναι εξουσιοδοτημένη η Ε.Π.Ε.Υ.,
 • τη διάρκεια της συμφωνίας και τις διαδικασίες τροποποίησης, ανανέωσης ή τερματισμού της συμφωνίας,
 • όπου υπάρχει, τη διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ των μερών,
 • τα δικαιώματα της Ε.Π.Ε.Υ. σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της συμφωνίας από τον πελάτη,

 

δ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να ειδοποιεί τον πελάτη για την πρόθεση της να διαφοροποιήσει οποιονδήποτε όρο της συμφωνίας και σε τέτοια περίπτωση να δίνεται στον πελάτη επιλογή αν επιθυμεί να τερματίσει τη συμφωνία.

ε)   Αντίγραφο της συμφωνίας υπογραμμένο από τον πελάτη να αρχειοθετείται στα γραφεία της Ε.Π.Ε.Υ. για όλη τη διάρκεια και για τουλάχιστο ακόμα 5 χρόνια μετά το τέλος της συμφωνίας. Ένα αντίγραφο να δίνεται στον πελάτη αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

 

5. Προϋποθέσεις για συναλλαγές

5.1. Παραλαβή και εκτέλεση εντολών από πελάτες

      α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να καταγράφει και να εκτελεί τις εντολές σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη και με τρόπο που να διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εκτέλεση.

      β)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να διασφαλίζει ότι η Επιχείρηση, τα μέλη του Συμβουλίου, οι Διευθυντές, τα πιστοποιημένα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της, δεν κάνουν χρήση πληροφοριών που κατέχουν για εντολές πελατών που να επηρεάζει αρνητικά το συμφέρον του πελάτη.

      γ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να διασφαλίζει, πριν από την εκτέλεση της εντολής ότι η εντολή του πελάτη είναι σαφής και ακριβής και συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • το όνομα του πελάτη και του οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί εκ μέρους του,
 • την ημερομηνία και την ώρα της εντολής,
 • το χρηματοοικονομικό μέσο που αφορά στη συναλλαγή,
 • το ποσό της συναλλαγής,
 • τη φύση της εντολής, π. χ αγορά, πώληση, εκτέλεση κτλ,
 • άλλες σχετικές λεπτομέρειες ή οδηγίες που δόθηκαν από τον πελάτη,
 • το λογαριασμό για τον οποίο εκτελέστηκε η εντολή.

δ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να καταγράφει τις εντολές αμέσως και να προβαίνει σε ηχογράφηση εντολών που δίνονται μέσω τηλεφώνου.

ε)   Σε περίπτωση εκτέλεσης εντολής με πολλούς δικαιούχους, η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής διαχωρισμός ώστε να αναγνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποια εντολή αντιστοιχεί στον κάθε πελάτη.


5.2.Εκτέλεση Εντολών

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να επιδείξει τη δέουσα φροντίδα για εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

β)   Η Ε..Π.Ε.Υ. οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη.

γ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη και να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την τιμή στην οποία εκτέλεσε την εντολή με αναφορά στις τιμές και τον όγκο των συναλλαγών στη συγκεκριμένη αγορά.

δ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να αποφεύγει εκτέλεση εντολών για δικό της λογαριασμό ή τους λογαριασμούς των μελών του Συμβουλίου των Διευθυντών, των πιστοποιημένων στελεχών, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων της, πριν από την εκτέλεση της εντολής για λογαριασμό του πελάτη σε παρόμοιες ή καλύτερες συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εντολής για λογαριασμό του πελάτη (“front running”).

ε)   Το ποσό που θα λαμβάνει ή θα πληρώνει ο πελάτης θα αναγράφεται χωριστά από την αμοιβή και τα έξοδα του πελάτη προς την εταιρεία.

στ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να πληροφορεί τον πελάτη για πιθανούς κινδύνους ή/ και εμπόδια στην κανονική εκτέλεση της εντολής του. Αν λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μια εντολή δεν δύναται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη, η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να τον πληροφορήσει το συντομότερο δυνατό.

5.3.Μετά την εκτέλεση των εντολών

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να καταγράφει όλα τα βασικά στοιχεία μιας συναλλαγής συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκτελέστηκαν για δικό της λογαριασμό, αμέσως μετά την εκτέλεση. Η εταιρεία οφείλει να καταγράφει με ανάλογο τρόπο και τις συναλλαγές τις οποίες εκτελεί για σκοπούς διόρθωσης λαθών που έγιναν σε σχέση με άλλες συναλλαγές.

β)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να εξασφαλίζει ότι όταν εκτελεστεί η εντολή γίνεται άμεσα η χρέωση ή η πληρωμή στο λογαριασμό του πελάτη.

γ)   Όταν μια εντολή εκτελεστεί σε διάφορα στάδια, η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη για την τιμή στην οποία εκτελέστηκε το κάθε στάδιο, εκτός αν ο πελάτης ζητήσει το μέσο όρο και όχι αναλυτικά τις τιμές.

 

6. Διαχείριση χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια

      6.1.Συμφωνίες για Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με Διακριτική Ευχέρεια

      α)   Πριν από την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας που αφορά διαχείριση χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια πρέπει να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των μερών η οποία να περιέχει όλα τα στοιχεία της βασικής συμφωνίας που αναφέρονται στο 4.1(γ) ανωτέρω και επιπρόσθετα άλλες πρόνοιες που αφορούν το συγκεκριμένο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο.

      β)   Όπου οι συνθήκες επιτρέπουν τη μεταβίβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου και υπάρχει γραπτή συμφωνία που να επιτρέπει τη μεταβίβαση της διαχείρισης, ο διαχειριστής αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την προστασία των συμφερόντων του πελάτη.

      γ)   Η συμφωνία για διαχείριση χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια πρέπει να περιλαμβάνει και τα εξής:  

 • το αντικείμενο και τον/ τους σκοπό/ ους της διαχείρισης και οποιονδήποτε πιθανό περιορισμό στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου,
 • τους τύπους των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη και το είδος των συναλλαγών που επιτρέπεται στον διαχειριστή να διεξάγει με τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα,
 • τη βάση σύγκρισης έτσι που να καθορίζεται με ακρίβεια η απόδοση,
 • τη μέθοδο και ημερομηνία υπολογισμού, και
 • λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταβίβαση της διαχείρισης όπου αυτό είναι επιτρεπτό.

δ)   Η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το μέγιστο ύψος κινδύνου το οποίο μπορεί να περιέχει συναλλαγή που αφορά στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη, άλλους συγκεκριμένους περιορισμούς στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου που απορρέουν από την προσωπική κατάσταση του κάθε πελάτη ή συγκεκριμένες συναλλαγές τις οποίες ο πελάτης έχει ρητώς ζητήσει να μην διεξάγονται.

ε)   Αν η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να επενδύσει σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα ή να διεξάγει συγκεκριμένου είδους συναλλαγές, πρέπει να αναφέρεται ρητώς στη συμφωνία μαζί με επαρκής πληροφορίες που αφορούν στη διακριτική ευχέρεια της Ε.Π.Ε.Υ.

στ)   Για λόγους πληροφόρησης του πελάτη, η συμφωνία πρέπει να προνοεί μέτρο σύγκρισης, βασισμένο σε οικονομικούς δείκτες οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους στόχους της διαχείρισης και βάση του οποίου θα γίνονται οι συγκρίσεις με την μελλοντική απόδοση των επενδύσεων. Όπου δεν είναι δυνατό να τεθεί τέτοιο μέτρο σύγκρισης, να αναφέρεται ρητώς στη συμφωνία.

ζ)   Η συμφωνία πρέπει να αναφέρει κατά πόσο η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων θα υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή ζήτησης ή αγοράς και όπου είναι σχετικό να αναγράφεται η συναλλακτική αξία του ξένου νομίσματος.

η)   Η συμφωνία πρέπει να προνοεί την ετοιμασία έκθεσης ενημέρωσης προς τον πελάτη σε περίπτωση ζημιάς ή μείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με την αξία του χαρτοφυλακίου κατά την προηγούμενη τακτική ενημερωτική έκθεση. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να αναφέρει ποσοστιαίο όριο μείωσης κατά το οποίο θα κρίνεται αναγκαίο να προειδοποιηθεί ο πελάτης για τις απώλειες του.

θ)   Αν η συμφωνία προβλέπει αμοιβή αναλόγως της απόδοσης της επενδυτικής υπηρεσίας που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Ε.Π.Ε.Υ., να αναγράφεται με σαφή τρόπο η μέθοδος υπολογισμού της αμοιβής.

 ι)   Η συμφωνία πρέπει περαιτέρω να προνοεί:

 • ότι ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίζει τη συμφωνία, με μόνο όρο να ολοκληρώνονται πρώτα οι συναλλαγές οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, και το χρόνο που είναι αναγκαίος για ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου,
 • ότι η Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να τερματίσει την συμφωνία με δύο εβδομάδες προειδοποίηση, όπου όμως είναι αδύνατη η ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου μέσα σε αυτό το διάστημα, η συμφωνία να παρατείνεται για όσο κρίνεται αναγκαίο και το αργότερο μέχρι την κανονική λήξη της συμφωνίας.

 

Και στις δύο περιπτώσεις η συμφωνία να τερματίζεται με τρόπο δίκαιο και για τα δύο μέρη.

6.2.Τακτική Ενημέρωση

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτική κατάσταση του χαρτοφυλακίου του πελάτη το οποίο διαχειρίζεται, ούτως ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να γνωρίζει την απόδοση της υπηρεσίας που του προσφέρεται.

β)   Η ενημερωτική κατάσταση του χαρτοφυλακίου του πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • κατάσταση των περιεχομένων και της αξίας του χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών κάθε επενδυτικής υπηρεσίας που διεξήχθη και αφορούν στην περίοδο στην οποία αναφέρεται κάθε ενημερωτική κατάσταση,
 • έκθεση για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου (ετησίως),
 • το συνολικό ποσό της αμοιβής και των χρεώσεων κατά την περίοδο που αφορά η ενημερωτική κατάσταση,
 • το συνολικό ποσό των μερισμάτων, των τόκων και άλλων πληρωμών στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη.

 

γ)   Εάν η βάση για υπολογισμό του κεφαλαίου του πελάτη σε σχέση με τη συμφωνία διαχείρισης χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια είναι διαφορετική, ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για αυτή την αλλαγή.

δ)   Στις τακτικές ενημερωτικές καταστάσεις του χαρτοφυλακίου πρέπει να δίνονται επαρκής πληροφορίες για τυχόν πληρωμές προς την Ε.Π.Ε.Υ. ή σε Διευθυντή της οι οποίες γίνονται προς όφελος του πελάτη.

ε)   Σε περίπτωση που ο πελάτης ρητώς επιλέξει να μην ενημερώνεται για κάθε συναλλαγή που διεξάγεται από τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου του, η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να αποστέλλει την τακτική κατάσταση λογαριασμού τουλάχιστο κάθε τρεις μήνες. Όπου ο πελάτης ενημερώνεται μετά την κάθε συναλλαγή που διεξάγεται εκ μέρους του από τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου του, τότε η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να αποστέλλει την τακτική κατάσταση λογαριασμού τουλάχιστο κάθε έξι μήνες.

 

6.3.Προϋποθέσεις για Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με Διακριτική Ευχέρεια

α)   Η Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση ότι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα γίνεται με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να πληγούν τα συμφέροντα του πελάτη από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

β)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να ορίζει τη στρατηγική της σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του πελάτη και να διεξάγει τις επενδυτικές συναλλαγές βάση της στρατηγικής λαμβάνοντάς πάντα υπόψη τους όρους της συμφωνίας διαχείρισης του χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια.

γ)   Η διαχείριση χαρτοφυλακίου πελάτη με διακριτική ευχέρεια από την Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να παραμένει ανεξάρτητη από άλλους στόχους ή διαδικασίες που ακολουθεί η Ε.Π.Ε.Υ.

      δ)   Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές που αφορούν διαχείριση χαρτοφυλακίου πελάτη εκτελούνται επιμελώς, όλες οι συναλλαγές καταγράφονται αμέσως και γίνεται αμέσως αναπροσαρμογή των δεδομένων του χαρτοφυλακίου.Πίσω στην αρχή


      
                       ΝΕΑ